miércoles, 31 de octubre de 2012

Club de Ciència - IES Argentona

El Club de Ciència ja ha complert un mes de vida!

Avui s'ha fet la quarta sessió del Club. Els diferents treballs van prenent forma, cada grup al seu retme, però alguns ja presenten el títol i part de la introducció feta.

La sessió ha consistit en ensenyar, en la seva primera mitja hora, com es realitza la Introducció d'un informe de recerca. S'han definit les 5 parts principals:
  • Presentació del tema: he recomanat que comenci per una sèrie de preguntes, donat que així al lector se li fa pensar i reflexionar sobre el tema que es presentarà tot just d'esprés d'aquestes.
  • Marc teòric: com a complement al tema presentat, aquest es desenvolupa mitjançant l'aportació de les fonts bibliogràfiques corresponents (es posaran en l'apartat de Bibliografia).
  • Justificació del tema: El propòsit és explicar, breument, per què es vol fer aquest tema i quines han estat les motivacions pel seu desenvolupament. Es complementa amb les trobades bibliogràfiques prèvies.
  • Objectius: és a dir, què es vol aconsiguir. Els he comentat que facin quatre ja que considero que seran suficients.
  • Hipòtesis: conjunt d'afirmacions que es consideren possibles per part dels autors/res del projecte i que han de demostrar si són o no falses durant el procés de recerca.
Posteriomrent, durant l'hora restant, han seguit treballant en grups als ordinadors amb l'objectiu de desenvolupar aquesta part de l'informe.

Paral·lelamnt, com he fet en la resta de sessions, he agafat als membres de cada un dels grups i hem comentat breument idees i/o dubtes que hagin sortit de cara al desenvolupament de la part experimental.